ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 ยา 8,722,723 01/1970 13/09/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 วัสดุเครื่องแต่งกาย 777,485 01/1970 04/09/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 วัสดุเครื่องแต่งกาย 777,485 01/1970 03/09/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 วัสดุเครื่องแต่งกาย 777,485 01/1970 03/09/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 วัสดุเครื่องแต่งกาย 777,485 01/1970 31/08/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 วัสดุเครื่องแต่งกาย 777,485 01/1970 31/08/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 861,400 01/1970 12/06/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 861,400 01/1970 08/06/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 861,400 01/1970 08/06/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,369,875 01/1970 03/05/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด