ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 965,900 01/1970 14/01/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 1,200,000 01/1970 13/11/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 ครุภัณฑ์การแพทย์ 900,000 01/1970 11/09/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,716,000 01/1970 27/08/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,716,000 01/1970 02/08/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,751,000 01/1970 31/07/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,716,000 01/1970 31/07/2019 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 500,000 01/1970 02/07/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 04/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 ซื้อออกซิเจนเหลว 1,200,000 01/1970 04/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด