ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 952,550 01/1970 02/11/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ 965,900 01/1970 15/09/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 ครุภัณฑ์การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) จำนวน 8 รายการ 5,710,000 01/1970 29/06/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5,710,000 01/1970 29/04/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ 2,301,800 01/1970 10/03/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) จำนวน ๘ รายการ 5,410,000 01/1970 26/02/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,301,800 01/1970 25/02/2020 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,301,800 01/1970 19/02/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว 1,219,500 01/1970 12/11/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว 3,183,750 01/1970 12/11/2019 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด