ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ 1,550,000 01/1970 05/11/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ยี่ห้อ Phillips รุ่น Pulsera 877,500 01/1970 01/11/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ยี่ห้อ Phillips รุ่น Pulsera 877,500 01/1970 25/10/2021 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ยี่ห้อ Phillips รุ่น Pulsera 877,500 01/1970 25/10/2021 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ยี่ห้อ Phillips รุ่น Pulsera 877,500 01/1970 25/10/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ยี่ห้อ Phillips รุ่น Pulsera 877,500 01/1970 21/10/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 1,480,000 01/1970 06/09/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 น้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 20,000,000 01/1970 24/08/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ 1,550,000 01/1970 23/08/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,985,100 01/1970 16/08/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด