ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 1,000,000 01/1970 18/05/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง 5,472,000 01/1970 17/05/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 1,000,000 01/1970 28/04/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ 499,500 01/1970 29/03/2022 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ 499,500 01/1970 28/03/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 1,985,100 01/1970 21/03/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 6,530,000 01/1970 17/03/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 4,760,000 01/1970 03/03/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,064,000 01/1970 01/03/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ จำนวน 5 รายการ 9,064,000 01/1970 01/03/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด