ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 949,180 01/1970 25/11/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 ซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 600,000 01/1970 16/09/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ 4,500,000 01/1970 08/08/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องแม่ข่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 5,000,000 01/1970 18/07/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 ครุภัณฑ์การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2565 880,000 01/1970 12/07/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 1,000,000 01/1970 18/05/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง 5,472,000 01/1970 17/05/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 1,000,000 01/1970 28/04/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ 499,500 01/1970 29/03/2022 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ 499,500 01/1970 28/03/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด