ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ 1,378,275 01/1970 29/11/2023 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ 3,583,885 01/1970 29/11/2023 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) เหลือจ่าย 1,776,867 01/1970 21/09/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 150 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 3,995,000 01/1970 23/08/2023 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 150 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 4,500,000 01/1970 23/08/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan ปีงบประมาณ 2566 8,000,000 01/1970 25/07/2023 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 วัสดุการแพทย์ทั่วไป เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 2,500,000 01/1970 24/07/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 150 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 3,995,000 01/1970 05/07/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 150 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 3,995,000 01/1970 29/06/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ 1,378,275 01/1970 31/05/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด