ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลอ่างทอง รับผิดชอบดังนี้

 1. จัดให้มีข้อมุลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
 2. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 3. ติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของโรงพยาบาลฯ ในกรณีไม่มีจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเป็นประจำ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลฯ มอบหมาย

โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ชื่อ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ชื่อ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานข้อมูลข่าวสาร
 3. ชื่อ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร
 4. ชื่อ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เข้าหน้าที่งานข้อมูลข่าวสาร

เพื่อรับผิดชอบดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยให้ยึดถือหลักในการปฏิบัติตามคู่มือ คือ

 1. คู่มือการปฏิบัติตามงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 2. คู่มือดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 3. ระเบียบโรงพยาบาลอ่างทอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและสิทธิผู้ป่วย
 4. คู่มือ วิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
บริหาร
ข้อมูลบริหารที่เปิดเผยได้ เช่น
 1. งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 2. การสอบราคา การประกวดราคา
 3. ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ผลการสอบประกวดราคาที่ได้ข้อยุติแล้ว
 4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 5. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
 6. ราคากลางที่ใช้ประกวดราคา
 7. หลักเกณฑ์ ผลการพิจารณาความดีความชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
 8. คำสั่งภายในกอง ยกเว้นเรื่องที่กระทบต่อบุคคล
 9. รายงานการประชุม ยกเว้นที่พาดพิงถึงบุคคล และ เกิดความเสียหาย หรือ เป็นข้อความที่เป็นที่เป็นความลับให้ปกปิดข้อความส่วนนั้นไว้
 10. ระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นส่วนที่เปิดเผยไม่ได้ให้ปิดข้อความบางส่วนไว้
 11. ปริมาณวัสดุก่อสร้าง
 12. ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรแก่หน่วยงานในสังกัด
 13. ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์
บุคคล
ข้อพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลบุคคล เช่น
 1. สำนวน/เอกสารที่เกี่ยวกับการสอบสวน ถ้ายังเป็นเรื่องที่ไม่แล้วเสร็จ ยังเปิดเผยไม่ได้ เพราะยังไม่มีข้อสรุป ซึ่ง อาจจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ขอมาต้องให้ แต่ควรปกปิดพยานไว้ ถ้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอมาต้องให้ แต่ถ้าบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ขอมาควรให้เฉพาะผล อาจไม่ให้รายละเอียดการสอบสวนทั้งหมดก็ได้
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล การโอน การย้าย การพิจารณาความดีความชอบ เป็นเรื่องที่ควรเปิดเผย แต่ในส่วนการพิจาร ณาความดีความชอบ ต้องดูว่าการเปิดเผยนั้น สร้างความเสียหายต่อบุคคลใดหรือไม่ เช่น กรณีคนได้ครึ่งขั้น อาจได้รับความอับอายเสียชื่อเสียง
 3. ผลการสอบคัดเลือกของคนที่สอบได้ควรเปิดเผย เพื่อให้คนที่สอบไม่ได้มาขอดู(เฉพาะราย)นำไปเปรียบเทียบ
 4. เอกสารที่มีชั้นความลับไม่ควรเปิดเผย และควรมีการกำหนดให้ตรงตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
วิชาการ
ข้อมูลวิชาการส่วนใหญ่เปิดเผยได้ เช่น
 1. รายงานการประชุมทางวิชาการ
 2. ระเบียบวาระการประชุมทางวิชาการ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ
 4. งบประมาณ
 5. คำสั่งภายในกอง
 6. ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่ได้ยุติการดำเนินการแล้ว
 7. ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย(ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะระบุไว้)
 8. ผลการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาด
 9. สการณ์โรคติดต่อ/โรคระบาดโดยทั่วไป น่าจะเปิดเผยได้ทันที แต่บางกรณี เมื่อเปิดเผยแล้ว ก่อให้เกิด ความตื่นตระหนก กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องพิจารณาเป็นรายๆไป(อาจให้ทำหนังสือขอมาและ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา)
 10. ข้อมูลที่มีผู้ให้มาและไม่ประสงค์ให้นำไปเปิดเผยอาจเปิดเผยบางส่วน และปกปิดบางส่วนไว้
 11. ข้อมูลที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยต้องพิจารณาตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ และเหตุผลว่าควรจะเปิด เผยได้หรือไม ่
 12. ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จให้คณะกรรมการพิจารณา
 13. ข้อมูลที่มีชั้นความลับ ให้คณะกรรมการพิจารณา
 • โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
 • อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
 • สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
 • กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
 • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
 • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
 • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
 • สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ม.9(5)
 • สัญญาสัมปทาน ม.9(6)
 • มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ มาตรา 9 (7)
 • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
  • ประกาศประกวดราคา สอบราคา
  • สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม