Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

หน่วยงานภายในของโรงพยาบาล


 

 

กลุ่มงาน
1.   กลุ่มการพยาบาล4.  กลุ่มงานทันตกรรม
2.   กลุ่มงานผู้ป่วยนอก5.  กลุ่มงาน พรส.
3.   กลุ่มงานเภสัชกรรม6.  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
          *  คลังยา7.  กลุ่มงานพยาธิวิทยา
          *  OPD เภสัชกรรม8.  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
          *  IPD เภสัชกรรม9.  กลุ่มงานจิตเวช
          * ผลิตยาน้ำ10. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
  11. กลุ่มงานสุขศึกษา

 

ฝ่าย
1.  การเงินและบัญชี4.  ซ่อมบำรุง
2.  บริหารทั่วไป5.  สวัสดิการสังคม
3.  การเจ้าหน้าที่6.  โภชนาการ

 

งาน
1.  พัสดุ15. องค์กรแพทย์
2.  ห้องสมุด16. ศูนย์ HA.
3.  ประชาสัมพันธ์17. ศูนย์ Audit
4.  เวชสารสนเทศ18. เวชนิทัศน์
5.  อุบัติเหตุ19. จ่ายกลาง
6.  OPD สูติ-นรีเวชกรรม20. ศูนย์ผ้า ซักฟอก
7.  ศูนย์ ICT21. ยานพาหนะ
8.  อาชีวเวชกรรม22. สนาม
9.  แพทย์แผนไทย23. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ24. ระบบบำบัดน้ำเสีย
11. เวรเปล25. รักษาศพ
12. ศูนย์แม่บ้าน26. ห้องผ่าตัด
13. ไตเีทียม 
14. ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ 

 

หอผู้ป่วย
อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชาย
ศัลยกรรมหญิง ศัลยกรรมชาย
สูติ - นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พิเศษศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พิเศษ 2 รวมใจ พิเศษ 4 รัฐประชา
พิเศษ 3 รวมใจ พิเศษ 5 รัฐประชา
พิเศษ 4 รวมใจ ตา หู คอ จมูก
พิเศษ 5 รวมใจ สงฆ์อาพาธ
ห้องคลอด ICU ทารกแรกเกิด
ICU อายุรกรรม ICU ศัลยกรรม