Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาลอ่างทอง


ทิศทางยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2566

วิสัยทัศน์ (Vision) :

โรงพยาบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น ด้วยบริการที่เป็นเลิศ และพร้อมรับโรคอุบัติใหม่

พันธกิจ (Mission) : 

1. ให้การ รักษาพยาบาลที่มุ่งเน้นระดับ  ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยระบบบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ
2. สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ (service plan) และภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดให้เป็นองกรค์ที่มีสมรรถนะสูง
5. พัฒนาระบบบริหารและบริการเพื่อให้พร้อมรับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ

เข็มมุ่ง 

1. NCD และ Aging society
2. การเงินการคลัง
3. โรคอุบัติใหม่
4. Digital Transformation

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

1. ให้การ รักษาพยาบาลที่มุ่งเน้นระดับ  ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยระบบบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ1. พัฒนา ระบบบริการ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สู่ความเป็นเลิศ1. ประชาชนได้รับการรักษาในระดับ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ที่มีคุณภาพ (Service Quality)(รวดเร็วปลอดภัย)
2. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพตอบสนองบริบทองค์กร
3. พัฒนาระบบบริการให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในบริการ
2. สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ (service plan) และภาคีเครือข่าย2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ Service plan และภาคีเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ4. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
3. บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลสุขภาพระหว่าง Service plan และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง5. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย
3. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน4. สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ป้องกันโรค ภัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ6. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
7. ป้องกัน ควบคุมโรค จัดการสิ่งแวดล้อม และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ8. คลินิกหมอครอบครัวให้บริการได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
6. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนอย่างเข้มแข็ง9. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกระดับ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดให้เป็นองกรค์ที่มีสมรรถนะสูง7. การพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอและมีสมรรถนะเหมาะสมกับภาระกิจขององค์กร10. บุคลากรมีเพียงพอ และมีความเหมาสมกับภาระงาน
11. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
8. การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ12. บุคลากรคงอยู่อย่างมีความสุข
13. ส่งเสริมบุคลากรในการทำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
14. มีระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
15. ระบบบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
9. การพัฒนาระบบการบริหารพัสดุและการบำรุงรักษา16. มีระบบการบริหารจัดการพัสดุที่มีประสิทธิภาพ
17. มีระบบบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ18. ระบบบำรุงรักษาอาคารและสถานที่
19. ระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ 
11. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ20. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
12. บริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ21. องค์กรมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
13. ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร22. ผู้รับบริการ บุคลากร และประชาชนทั่วไปมองเห็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. พัฒนาระบบบริหารและบริการเพื่อให้พร้อมรับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ14. พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพ23. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเมื่อมีการระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
24. มีระบบการเฝ้าระวังสอบสวนรักษาและควบคุมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ