Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาลอ่างทอง


วิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น ด้วยบริการที่เป็นเลิศ และพร้อมรับโรคอุบัติใหม่

พันธกิจ 

 1. ให้การรักษาพยาบาลที่มุ่งเน้นระดับ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ด้วยบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ
 2. สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และภาคีเครือข่าย
 3. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 5. พัฒนาระบบบริหารและบริการเพื่อให้พร้อมรับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ

เข็มมุ่ง 

 1. Sepsis
 2. NCD
 3. การเงินการคลัง
 4. โรคอุบัติใหม่
 5. IT Security