Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

นโยบายผู้บริหาร


นโยบาย โรงพยาบาลอ่างทอง 2565

  1. บริหารแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
  2. 2P Safety ประชาชน คนไข้ บุคลากรทุกคนปลอดภัย
  3. สุขภาพดี วิถีใหม่ ข้าราชการ บุคลากรมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
  4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ