Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน


นางสาวดวงพร อัศวราชันย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

นางสิริมา ทิพย์รัตน์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายณรงค์ คันธกุลดุษฎี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางรัตน์เกล้า สุมานิก

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ

นายกัมพล แก้วจุมพฏ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง

นางศิริสุดา อัญญะโพธิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

นางประภา แก้วพวง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นางสาวชุติมา เพ็ญพะยม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร