Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ฟิตเนสเซ็นเตอร์

คลินิกแพทย์แผนไทย

คลินิกแพทย์แผนจีน

ATH eService

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
หัวข้อการประชุม เอกสารประกอบ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2562
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2562
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/61
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/61
คณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน
หัวข้อการประชุม เอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน 3/63
คณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผนโรงพยาบาลอ่างทองครั้งที่ 2/2563
คณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผนโรงพยาบาลอ่างทองครั้งที่ 1/2563
คณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผนโรงพยาบาลอ่างทองครั้งที่ 5/2562
คณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผนโรงพยาบาลอ่างทองครั้งที่ 4/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2561