คลินิกอดบุหรี่

คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลอ่างทอง จัดตั้งอยู่บริเวณ ตรงข้ามห้องตรวจโรคอายุรกรรม (OPD อายุรกรรม) อาคารอำนวยการ ชั้น 2

คลินิกอดบุหรี่ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยแยกออกมาเฉพาะเป็นสัดส่วน บุคลากรได้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ดำเนินการเข้าร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย” จัดโดย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

นอกจากจะให้บริการที่ งานผู้ป่วยนอกแล้ว ยังมีการบริการให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ ในหอผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วยโดยการประสานงานกับทีมกรรมการและแกนนำโรงพยาบาลอ่างทองปลอดบุหรี่100% ในการส่งต่อผู้ป่วยหรือการไปให้บริการที่หอผู้ป่วยในแต่ละหอ ทั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( DM,HT,COPD,STORK,IHD) และ กลุ่มผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะอดบุหรี่

ปัจจุบัน จากการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ.2556 - 31 มีนาคม พ.ศ.2557 พบว่า ผู้ที่มารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลอ่างทอง สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไป อยู่ที่ ร้อยละ 41.67

การให้บริการ

คลินิกอดบุหรี่ บริการให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ ดังนี้

  • แบบใช้ยา --> ทุกวันพุธเวลา 08.30 น.–12.00 น.
  • แบบไม่ใช้ยา --> ให้บริการทุกวันในเวลาราชการ

บุคลากรแพทย์

  • นายแพทย์สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
นักวิชาการสาธารณสุข
  • นางบุญเยี่ยม สุทธิพงศ์เกียรติ
  • นางสาวปุณิกา สุ่มทอง
  • นายปรัชพร กลีบประทุม

คลินิกอดบุหรี่

วัน เวลา แพทย์
พุธ 8.30 - 12.00 นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ