สูตินรีเวชกรรม

หน่วยงานฝากครรภ์ เดิมอยู่ที่อาคารผู้ป่วยนอก ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และเวชกรรมชั้นล่างของอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยมีหน่วยงานข้างเคียงในอาคารเดียวกันคือ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ห้องตรวจผิวหนัง ห้องตรวจศัลยกรรม ใกล้ทางออกประตูที่ 1 ของโรงพยาบาล

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายสถานที่ทำงานไปยังอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ 6 ชั้น โดยแผนกฝากครรภ์ปฏิบัติงานอยู่ที่ชั้น 3 ด้านหน้าตรงกันข้ามกับห้องตรวจตา คอ หู จมูกส่วนด้านหลัง ตรงกันข้ามกับห้องตรวจกุมารเวชกรรม

การให้บริการ

ดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ดูแลผู้รับบริการระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ นรีเวช และวางแผนครอบครัว ดังนี้

 1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพ เตรียมความพร้อมก่อนสมรส/ก่อนมีบุตร
 2. บริการให้คำปรึกษาและตรวจการตั้งครรภ์
 3. บริการให้คำปรึกษาการตั้งครรภ์ทั่วไปและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 4. บริการฝากครรภ์
 5. ให้บริการตรวจพิเศษ NST EFM และ Ultrasound
 6. บริการให้คำปรึกษาหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเกี่ยวกับโรคเอดส์ ธาลัสซีเมีย และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
 7. บริการผู้ป่วยนรีเวชกรรม
 8. บริการวางแผนครอบครัว
 9. บริการผู้ป่วยวัยทอง
บุคลากรแพทย์
 1. นายแพทย์สุรพล พจนสุภาวรรณ์(หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม)
 2. แพทย์หญิงเยาวเรศ กิตติธเนศวร
 3. แพทย์หญิงณัฐภรณ์ ตั้งประเสริฐสุข
ข้อแนะนำ/เพิ่มเติม
 • วันจันทร์–วันศุกร์ 08.30น.-12.00น. --> ตรวจโรค
 • วันอังคาร–วันพุธ 13.30น.–16.00น. --> โรงเรียนพ่อแม่, คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น
สูตินรีเวชกรรม

สายด่วนวัยรุ่น 089-9019342 เวลา 17.20น.–22.00น.

สูตินรีเวชกรรม

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 พญ.ณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข
อังคาร 8.30 - 12.00 นพ.สายัณห์ เลื่องชัยเชวง
พุธ 8.30 - 12.00 พญ.เยาวเรศ กิตติธเนศวร
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 พญ.ธีรารัตน์ ยิ้มพงษ์