อาชีวเวชกรรม

เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อย่างมีคุณภาพ โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมและรักษาพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอ่างทอง และผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดโรคและปลอดภัย

การให้บริการ
  1. ให้บริการคลินิกอาชีวเวชกรรม ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้บริการตรวจสุขภาพต่างด้าว ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในการทำงาน ตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์
  2. ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
  3. .ให้บริการด้านอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน การประเมินความเสี่ยงในกาทำงาน การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทอง การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสมรรถภาพร่างกาย ตรวจตามความเสี่ยงในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลอ่างทอง
  4. ให้บริการด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  5. มีการประเมินทุพลภาพ

บุคลากรกลุ่มงาน

  1. นายแพทย์วีระ ปิยะสิงห์ : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงาน)
  2. นางชุติมา พจนสุภาวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(หัวหน้างาน)
  3. นางรุ่งทิพย์ บางผึ้ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  4. นางสาวพัชรภา ปันเจียง : นักวิชาการสาธารณสุข
  5. นางสุรีรัตน์ เพิ่มบุญ : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ระดับ ส.1)

คลินิคโรคจากการทำงาน

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 นพ.วีระ ปิยะสิงห์