คลินิกโรคไต

คลินิกโรคไต

งานล้างไตช่องท้อง CAPD หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ของโรงพยาบาลอ่างทอง เริ่มเปิดให้บริการล้างไตทางช่องท้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 - ปัจจุบัน ดูแลผู้ป่วยจำนวน 46 ราย ( เบิกได้ 4 ราย และสปสช. 42 ราย : 25 พฤศจิกายน 2556 ) โดยมีบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง เรื่องการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 2 คน ปัจจุบันอยู่อาคารอายุรกรรมชายเก่า หลัง 7-11

งานล้างไตช่องท้อง ให้บริการผู้ป่วย 2 กลุ่มต่อไปนี้คือ

  • ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต โดยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง ตั้งแต่ การคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่การบำบัดทดแทนไต การเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวการดูแลวางสายท่อล้างไตการต่อสายและการล้างไตด้วยตนเองหรือผู้ดูแล การสอนผู้ป่วยเพื่อดูแลตนเอง การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การ Call Visit การเยี่ยมบ้าน การดูแลอำนวยความสะดวกเมื่อมาตรวจตามนัด การตรวจการทำงานของผนังหน้าท้อง และการทบทวนกระบวนการดูแล
  • ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเรื้อรัง โดยการคัดกรองผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีค่าการทำงานของไตผิดปกติให้คำแนะนำผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อชะลอไตเสื่อมให้นานที่สุด ติดตามค่าการทำงานของไต

เวลาให้บริการ

  • คลินิกพิเศษ โรคไตเรื้อรังCKD เปิดให้บริการทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องตรวจอายุร-กรรม หมายเลข 1 และ 4 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก (เป็นผู้ป่วยนัด)
  • กรณีผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยนัดเข้าคลินิกไตมาก่อน ให้มาตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป และทำการนัดเข้าคลินิกไตต่อไป
  • การขอคำปรึกษา เรื่องโรคไตเรื้อรัง สามารถติดต่อได้ที่งานล้างไตช่องท้อง ชั้น 1 อาคารอายุรกรรมชายเก่า หลัง 7-11 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ เบอร์โทรศัพท์ 035-615111 ต่อ 215 / 089-9019370

แพทย์ ประกอบด้วยอายุรแพทย์ 2 ท่าน คือ

  1. แพทย์หญิงประกาย สัญโญชน์วิทย์ : อายุรแพทย์อบรมไต
  2. นายแพทย์สุดเขตต์ ด้วงชนะ : อายุรแพทย์โรคไต

รายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ป่วยและผู้สนใจ สามารถติดตามความรู้ ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคไตเรื้อรังได้ที่

คลินิกโรคไต

วัน เวลา แพทย์
อังคาร ที่ 2 ของเดือน 13.00 - 16.00 นพ.สุดเขตต์ ด้วงชนะ, พญ.ประกาย สัญโญชน์วิทย์