โรคเบาหวาน

การให้บริการ

  • วันพุธ - วันศุกร์
  • ตรวจคัดกรอง ปีละ 1 ครั้ง แผนกผู้ป่วยใน รักษาที่รพ.

ผู้ป่วยท่านใดที่ต้องการตรวจเบาหวานควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ควรอดน้ำและอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันจันทร์

2. มาโรงพยาบาลเช้าของวันที่ต้องการตรวจ พร้อมบัตรประจำตัวโรงพยาบาลของผู้ป่วย (กรณีไม่เคยมารักษาให้นำบัตรประจำตัวประตัวประชาชนมายื่นเอกสารทำบัตรที่ห้องบัตรชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก)

การรักษาโรคเบาหวานมีจุดประสงค์เพื่อ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น การให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยรวมทั้งตรวจระดับน้ำตาลด้วยตนเอง จะทำให้ผู้ป่วยเข้าใจและเห็นความสำคัญของการรักษาและสามารถทำให้ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลปกติ หรือใกล้เคียงคนปกติได้ เป็นการชลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

การตรวจวัดระดับน้ำตาลที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เป็นการตรวจเป็นครั้งคราว และสุ่มตรวจบางช่วงของวัน ระยะการตรวจจะถี่มากน้อยเท่าใด ขึ้นกับระดับน้ำตาลของผู้ป่วยตลอดจนอาการหรือโรคอื่นๆ ที่มีร่วมอยู่ด้วย อาจต้องตรวจทุกวัน ทุก 2-3 วัน ทุกสัปดาห์หรือทุก 1-2 เดือน แพทย์จะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป

โรคเบาหวาน

วัน เวลา แพทย์
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ,นพ.ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์