บำบัดยาเสพติด

แผนกยาเสพ กลุ่มงานจิตเวช ทำหน้าที่ด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดทั้งระบบสมัครใจและบังคับบำบัด จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดล่าสุดทั้งสองระบบ ในปี 2556 คือ 85 คน อีกทั้งยังให้บริการด้านวิชาการด้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชน ผู้ป่วยยาเสพติด นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติด

การให้บริการ
  • บำบัดรักษาแบบ Matrix Program 4 เดือน นัดทุกสัปดาห์
  • ติดตามดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้านกาย จิต สังคม เป็นเวลา 1 ปี หลังจากที่บำบัดครบ (Matrix Program) 4 เดือน โดยนัดมาที่หน่วยงาน ทั้งหมด 7 ครั้ง ใน 1 ปี คือทุก 2 สัปดาห์ 2 ครั้ง, 1 เดือน 1 ครั้ง, ทุก 2 เดือน 2 ครั้ง, ทุก 3 เดือน 2 ครั้ง
บุคลากร
  1. นพ.สุธีรพันธ์ จัตตานนท์
  2. พญ.ยศพิมล จรัสวิมล
  3. นางพัชรี ผลโชค
  4. นางยุวดี มงคล
  5. น.ส.นิรินันท์ นามเทพ
เวลาให้บริการ
  • วันจันทร์ เวลา 08.30น.-12.00น.
  • วันศุกร์ เวลา 08.30น.–12.00น.

บำบัดยาเสพติด

วัน เวลา แพทย์
พุธ 8.30 - 12.00 พญ.กรองแก้ว วิชิตนาค
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 พญ.กรองแก้ว วิชิตนาค