Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 14 พ.ย. 2555

เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุง แก้ไข กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างขึ้นใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

ไฟล์แนบ: คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555) 

เอกสารแนบ