Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ณัฐธภัสสร รัศมีสุขสรร 2 ก.ค. 2557

เอกสารแนบ

  ศูนย์วิทย์ฯตรังศึกษาพบ “สัตว์ทะเลตากแห้ง” ชายฝั่งอันดามันพบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงถึง 3.95% คาดมาจากระบวนการผลิต หรือปนเปื้อนระหว่างที่วาง แจ้งผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายเลี่ยงใช้ เตือนอันตรายต่อผู้บริโภคมาก เสี่ยงถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น แถมก่อมะเร็งระยะยาว แนะประชาชนล้างให้สะอาดก่อนปรุง

/data/content/24887/cms/e_acjklprsuy78.jpg

       เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ น.ส.อลิสรา เรืองขำ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การปนเปื้อนสารฆ่าแมลงในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ในเขต 7 ฝั่งอันดามัน” ในการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 ว่า สัตว์น้ำตากแห้ง เช่น ปลาเค็ม กุ้งแห้ง และหมึกแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปที่เป็นที่นิยมบริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเคยมีรายงานพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง ซึ่งอาจมาจากกระบวนการผลิต หรือปนเปื้อนระหว่างที่วาง เพื่อใช้ในการป้องกันและขับไล่แมลงระหว่างที่นำไปตากแดดหรือจำหน่าย ในปี 2556 ศูนย์ฯ จึงได้ตรวจสอบสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ทั้งในเนื้อสัตว์ตากแห้งและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตากแห้ง ในเขต 7 ฝั่งอันดามัน ได้แก่ กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา ระนอง และสตูล จำนวน 76 ตัวอย่าง

          น.ส.อลิสรา กล่าวอีกว่า ผลการตรวจวิเคราะห์พบยาฆ่าแมลงจำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.95 ไม่พบการปนเปื้อนจำนวน 73 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 96.05 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตากแห้งบางส่วน ยังพบการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าแมลงในกระบวนผลิตหรือจำหน่าย สำหรับผู้บริโภคจึงควรล้างทำความสะอาดสัตว์น้ำตากแห้งก่อนนำไปปรุงเป็นอาหารเพื่อลดปริมาณยาฆ่าแมลงที่อาจปนเปื้อนมา โดยข้อมูลผลสำรวจนี้ได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

          “หากบริโภคอาการที่มีสารฆ่าแมลง ทำให้เกิดอาการ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน หายใจขัด หัวใจอาจหยุดเต้นได้ อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนในร่างกาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ขาดความต้านทานโรค หรือหากสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 288 พ.ศ. 2548 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง กำหนดว่าต้องตรวจไม่พบสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์” น.ส.อลิสรา กล่าว

 

 

          ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์   

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/Content/24887-“สัตว์ทะเลตากแห้ง”%20ชายฝั่งอันดามันปนเปื้อน.html