Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 31 ม.ค. 2555

เอกสารแนบ

 

บุหรี่มีแต่ผลเสียต่อสุขภาพ หลังจากหยุดสูบก็มีผล เราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ผลต่อสุขภาพหลังหยุดสูบบุหรี่

มีประโยชน์ทั้งผลระยะสั้นและระยะยาว ในระยะยาว ลดอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อหยุดได้นาน 10-15 ปี ที่สำคัญถ้าสามารถหยุดสูบบุหรีได้ก่อนอายุ 35ปี จะมีอายุเท่ากับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

ในกรณีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

จะลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งปอดลงถึงร้อยละ 30-50 เมื่อหยุดนานได้ 10 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงความมีปัจจัยเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ไม่สูบแม้เลิกได้นาน 20ปี และจะลดอัตราเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งปอดถึงร้อยละ 90ถ้าสามารถหยุดได้ก่อนอายุ30ปี จะลดอัตราเสี่ยงของมะเร็ง ในช่องปาก และมะเร็งหลอดอาหาร ลงครึ่งหนึ่งเมื่อหยุดได้นาน 5ปี

โทษบุหรี่

ในกรณีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

จะลดลงได้เร็วกว่ามากโดยจะลดอัตราเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งเมื่อหยุดได้ 1ปีและจะค่อยๆ ลดลงจนเท่าผู้ไม่สูบบุหรี่เมื่อหยุดสูบได้นาน 15ปี ที่น่าสนใจมากคืออัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก การศึกษา meta-analysis ลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเลิกสูบในกลุ่มที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตาย ทั้งนี้ ลดลงมากกว่าในกลุ่มที่ใช้ยารักษามาตรฐานทั่วไปซึ่งรวมถึงการใช้กลุ่มยาละลายลิ่มเลือด, แอสไพริน, กลุ่มเบต้า บล็อกเกอร์ และสตาติน นอกจากนี้ยังลดอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตจาก หลอดเลือดในสมองตีบตัน

ในกรณีผลต่อสมรรถภาพปอดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

ลดอัตราความเสื่อมของสมรรถภาพปอดที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ ทำให้ชะลอการเกิดโรค COPD ซึ่งเป็นโรคของหลอดลมและปอดที่มีผลต่อการลดลงของสมรรถภาพปอดเป็นหลักโดยแสดงออกเป็นมีภาวะอุดกั้นที่ไม่กลับคืนสู่ปกติทั้งหมดหลังการให้ยาขยายหลอดลม

ลดอัตราเสียชีวิตและอาการจับหืดในผู้ป่วยCOPDเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ยังไม่เลิกสูบ ประโยชน์ของการเลิกสูบต่อสมรรถภาพปอดมีทุกระยะของโรค นอกจากนี้ยังลดอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตจากปอดอักเสบ และไข้หวัดใหญ่ ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด และโรคหัวใจ ร่วมด้วยซึ่งในกลุ่ม COPD ที่สูบบุหรี่ต่อเนื่องจะมีอัตราเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดถึง 5-6เท่าและโรคหัวใจ 3-4เท่าร่วมด้วย

กลุ่มสตรีที่เป็น COPD จะมีสมรรถภาพปอดดีขึ้นกว่าเพศชายถึง 2เท่าถ้าหยุดสูบ ขณะเดียวกันกลับมีความเสื่อมของสมรรถภาพปอดมากกว่าเพศชายถ้ายังยืนหยัดสูบบุหรี่ต่อเนื่อง

ในกรณีหญิงมีครรภ์สูบบุหรี่

จะป้องกันการลดลงของน้ำหนักเด็กแรกคลอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้ถ้าสามารถหยุด ได้ในช่วง 3-4เดือนแรกของการมีครรภ์

ในกรณีหยุดสูบก่อนการผ่าตัด

จะลดอัตราเสียชีวิตและอัตราการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้

โดยภาพรวม

ถ้าสามารถลดผู้สูบบุหรี่ลดครึ่งหนึ่งได้จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ได้ทั่วโลกถึง 20-30ล้านคนในต้นศตวรรษนี้ และ 150ล้านคนในกลางศตวรรษ ทั้งนี้จะยิ่งเห็นผลชัดเจนถ้าป้องกันวัยหนุ่มสาวไม่ให้ใช้ยาสูบด้วย

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/26588

หมวดหมู่

สุขภาพ

ถูกใจให้บอกต่อ