Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: วิธีฝึกทักษะเด็ก

1 รายการ หน้าที่1

  • เทคนิค...ฝึกทักษะชีวิตให้ลูกน้อย

         องค์การอนามัยโลกได้ให้คำจัดความของคำว่า “ทักษะชีวิต” ไว้ว่า หมายถึงความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งในยุคที่เต็มไปด้วยปัญหาสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนั้น การสร้างทักษะชีวิต