Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

1 รายการ หน้าที่1

  • "ตับอักเสบเรื้อรัง" ระยะสุดท้ายสู่มะเร็ง

    โรคตับอักเสบเรื้อรังก็เหมือนกับโรคเรื้อรังหลายชนิดคือ การดำเนินโรคช้า ใช้เวลาหลายสิบปีกว่าตับจะเสียหาย จนเข้าสู่โรคตับระยะสุดท้าย ซึ่งมักจะมีภาวะแทรกซ้อนมากมายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อเป็นโรคตับระยะสุด ท้ายนานพอ ก็จะเกิดมะเร็งตับในที่สุด รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย