Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ท้องผูก

1 รายการ หน้าที่ 1

  • แนะวิธีปรับการกินแก้ท้องผูก

    ภาวะท้องผูกคืออาการไม่ใช่โรค แต่หมายถึงการที่ลำไส้ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระได้ง่ายและสม่ำเสมอ โดยมีความถี่ของการขับถ่ายอุจจาระน้อยกว่าทุก 3 วันหรือวันเว้น 2 วัน ร่วมกับการถ่ายก้อนอุจจาระที่มีลักษณะแข็ง บางคนที่มีท้องผูกอาจรู้สึกเจ็บปวดเวลาถ่ายอุจจาระ ภาวะนี้พบบ่อยในกลุ่มสตรีที่มีอายุสูงกว่า 65 ปี ผศ.นพ.ชัยเลิศ