Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ณัฐธภัสสร รัศมีสุขสรร 9 ก.ค. 2557

เอกสารแนบ

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551ที่มติคณะรัฐมนตรีประกาศเห็นชอบกำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยร่วม ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง

/data/content/24974/cms/e_cefgqtyz1249.jpg

 

          เพราะ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แต่ยังเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท ปัญหาครอบครัว หนี้สิน รวมถึงโรคภัยทางสุขภาพอีกกว่า 200 โรค

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงร่วมกันจัดงานแถลงข่าวจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี 2557 ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด โซนอีเดน ชั้น 1 เพื่อร่วมรณรงค์ให้สังคมไทยเตรียมพร้อมที่จะงดดื่มแอลกอฮอล์ใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557

/data/content/24974/cms/e_acghlmnopqu7.jpg          งดเหล้าได้ สุขภาพดี

          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลที่น่าสนใจจาก DDC Poll ครั้งที่  7 เรื่องเข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา) ว่าจากการสำรวจประชาชนทั้งหมด 3,245 คน ช่วงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค 4 ภาค รวม 24 จังหวัด พบว่า เพศชายร้อยละ 72 มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง โดยร้อยละ 70 มีความคิดที่จะลดพฤติกรรมเสี่ยงในการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษามากที่สุด  

“การดื่มสุรา เป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งจากผลสำรวจนี้ พบว่าประชาชนยังไม่ค่อยรู้จักโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเสียเท่าไร แต่หากเอ่ยถึงว่าคือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ ก็ยังจะพอรู้จักขึ้นมาบ้าง ในช่วงเข้าพรรษานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะชักชวนให้ประชาชนหันมางดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะได้ทั้งกุศลและสุขภาพแก่ตัวเอง”

/data/content/24974/cms/e_bhikmnqrtu37.jpg            ปิดประตูทางแห่งความเสื่อม

          ด้านผู้แทนศาสนา พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ปัญญาจารย์ กล่าวให้โอวาทว่า ในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สุราเป็นอบายมุขและเป็นปากทางแห่งความเสื่อม โดยทรงแสดงโทษของการดื่มสุราไว้ 6 ประการ คือ 1.ทำให้เสียทรัพย์ 2.ทำให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท 3.ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง 4.ทำให้เสียชื่อเสียง 5.ทำให้ขาดความละอาย 6.ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย

          “การงดดื่มสุรานี้ จัดได้ว่าเป็นการสร้างความรัก สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทรัพย์ ไมตรี สุขภาพ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และสติปัญญา ซึ่ง “สัจจะและขันติ” นับเป็นคุณธรรมสำคัญในการงดดื่มสุรา หากมีจิตใจแน่วแน่ เด็ดเดี่ยว และอดทนแล้ว การงดดื่มสุรา ย่อมเป็นเหตุที่ไม่เหลือกว่าวิสัย และเป็นบุญกุศลให้ทั้งกับตนเองและสังคมที่ดียิ่ง และเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับสังคมอย่างถาวร ก็อยากจะเชิญชวนให้มารักษาศีลอีก 4 ข้อ คือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ รวมเป็นศีล 5 ด้วย”

            งดเหล้าทั้งที ทำดีให้ครบพรรษา

/data/content/24974/cms/e_bjmnoqruvz38.jpg          สำหรับหน่วยงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” มาโดยตลอด ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินงานรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ว่าจะส่งเสริมให้คนงดเหล้าครบทั้งพรรษา ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลิกเหล้าตลอดไปได้มากขึ้น

           “ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มมากขึ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ปรากฏว่าคนที่งดครบทั้ง 3 เดือน มีคงที่ตลอดที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขนี้สะท้อนว่า เราประสบความสำเร็จในการเชิญชวนคนให้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการชวนให้เขาอยู่จนครบ ปีนี้จึงมีความคิดว่าหากเราชวนให้คนงดเหล้าอยู่จน “ครบพรรษา” ได้ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เขาเลิกเหล้าตลอดไปได้สูงขึ้น แต่ยังจะช่วยแก้ปัญหาทางสังคมต่างๆ ได้มาก ขึ้นด้วย”

           ทั้งนี้ คุณหมอเล่าถึงการรณรงค์ว่า จะทำทั้งในภาพกว้างผ่านสปอตโฆษณา 3 ชุด ก่อนเข้าพรรษา เดือนแรกของการเข้าพรรษา และก่อนหมดพรรษาในเดือนสุดท้าย เพื่อกระตุ้นเตือนและให้กำลังใจแก่ผู้งดเหล้าให้ทำได้ครบทั้งพรรษา นอกจากนี้ยังจะทำพื้นที่ทดลอง 5 ชุมชน ออกแบบกิจกรรมแบบเข้มข้นให้เค้ามีกิจกรรมทางเลือกเพื่อป้องกันการกลับไปดื่มสุรา

          “ปัจจัยที่ทำให้คนเป็นเหตุให้คนเลิกไม่ครบคือ ไม่มีอะไรทำและเพื่อนชวน เพราะวิถีชีวิตคนดื่ม มันจะมีกลุ่มเพื่อนอยู่ พอมีคนมาชวน ถ้าเบื่อ เซ็ง ไม่มีอะไรทำก็จะหันกลับไปดื่ม แต่ถ้ามีกิจกรรมทำ ชีวิตก็จะหลบไปจากวงเดิมๆ ซึ่งปัจจัยของคนรอบข้างก็มีความสำคัญ หากครอบครัว และเพื่อนคอยให้กำลังใจ ผู้ที่งดเหล้าก็จะมีแรงใจที่จะทำต่อ” ดร.นพ.บัณฑิต กล่าวทิ้งท้าย

          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” จะประกอบไปด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่อุทิศตนเพื่อดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บูธนิทรรศการ และบูธของหน่วยงานต่างๆ การแสดงบนเวที และการเสวนาเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ กับภัยแอลกอฮอล์”

          หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 0-2590-3392 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

            เพราะโทษของ “สุรา” ไม่ต่างอะไรกับสารเสพติด ร่วมลด ละ เลิกเสียตั้งแต่วันนี้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณเองก็เป็นเจ้าของได้...

 

 

 

           เรื่องโดย : ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content www.thaihealth.or.th

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/Content/24974-ตั้งมั่นงดเหล้าฯ%20“ทำดี”%20ให้%20“ครบ”%20พรรษา.html