Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ประชากร

4 รายการ หน้าที่1

 • ด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้ากว่า 30%

  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดตั้งกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด" นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยกล่าวในการเสวนา"ทิศทางและการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัย"ว่า
 • ภยันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสตรี

  เป็นที่ทราบอย่างแพร่หลายว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถึงกระนั้น ร้อยละ 18.5 ของสตรีชาวอเมริกันยังคงสูบบุหรี่อย่างสม่ำเสมอ สตรีที่สูบบุหรี่นั้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 ถึง 44 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์ ที่น่าตระหนกไปกว่านั้นคือ ร้อยละ 12 ของสตรีชาวอเมริกันที่ตั้งครรภ์ยังคงสูบบุหรี่
 • การสูบบุหรี่ของวัยรุ่น

  การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่อัตราการสูบบุหรี่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การสูบบุหรี่มักเริ่มต้นในช่วงที่เป็นวัยรุ่น วัยรุ่นที่เริ่มต้นสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อยจะมีโอกาสกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ติดบุหรี่สูงและมีโอกาสเลิกสูบบุหรี่ได้ยาก จากการศึกษาวิจัย
 • หญิงสูบบุหรี่เป็นมะเร็งมากกว่าชาย

  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์ที่พบว่าหญิงที่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าชายที่สูบบุหรี่ถึงสองเท่า งานวิจัยดังกล่าวศึกษาเวชระเบียนของผู้ป่วยหกแสนราย พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 4,000 ราย