คลินิกฝากครรภ์

คลินิกฝากครรภ์

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 พญ.เยาวเรศ กิตติธเนศวร
อังคาร 8.30 - 12.00 พญ.ธีรารัตน์ ยิ้มพงษ์
พุธ 8.30 - 12.00 นพ.สายัณห์ เลื่องชัยเชวง
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 พญ.ณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข