คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 16.30 - 20.30 พญ.อัญชิสา ไตรภพ (ศัลยกรรมทั่วไป)
16.30 - 20.30 พญ.ภรภัทร หงษ์ทอง (หู คอ จมูก)
อังคาร 16.30 - 20.30 นพ.วชิรลักษณ์ ชโลกุล (ศัลยกรรมทั่วไป)
16.30 - 20.30 พญ.วรรวลียา ธงทอง (อายุรกรรม)
พุธ 16.30 - 20.30 พญ.สินีนาฎ ธนภูริรัตน์ (ศัลยกรรมตกแต่ง)
16.30 - 20.30 พญ.ดวงเนตร แจ่มฟ้า (ศัลยกรรมทั่วไป)
16.30 - 20.30 พญ.กัญญาภัค ศรีเจริญธรรม (จิตเวช)
16.30 - 20.30 ทันตกรรม
พฤหัสบดี 16.30 - 20.30 นพ.อกนิษฐ์ นะรา (ศัลยกรรมทั่วไป)
16.30 - 20.30 นพ.สุดเขตต์ ด้วงชนะ (โรคไต)